Giới thiệu

Bài viết về nhà trường trên tạp chí "Tự hào Việt Nam" của Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương.